چربیسوزی ( ویژه بانوان )

دوره آموزشی یک ماهه، ویژه بانوان می باشد.
هزینه ثبت نام در دوره: 1,400,000 ریال
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/6/17
کد دوره : r074589632 نوع دوره : دوره های آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1398/6/1 تاریخ پایان دوره : 1398/6/31
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

چربیسوزی ( ویژه بانوان )
محل برگزاری
مدرسان