یوگا ( ویژه بانوان )

هزینه ثبت نام در دوره: 1,400,000 ریال
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/6/17
کد دوره : r357480619 نوع دوره : دوره های آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1398/6/1 تاریخ پایان دوره : 1398/6/31
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

یوگا ( ویژه بانوان )
محل برگزاری
مدرسان