حرکات ریتمیک - ویژه بانوان

هزینه ثبت نام در دوره: 1,500,000 ریال
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/4/11
کد دوره : r473521609 نوع دوره : دوره های آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1398/4/1 تاریخ پایان دوره : 1398/4/31
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

حرکات ریتمیک - ویژه بانوان
محل برگزاری
مدرسان