آموزش کیک بوکسینگ

هزینه دوره 145 هزار تومان می باشد که در خود باشگاه دریافت می گردد. داشتن بیمه ورزشی الزامی می باشد.
هزینه ثبت نام در دوره: رایگان هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/10/10
کد دوره : r712638059 نوع دوره : دوره های آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1397/11/1 تاریخ پایان دوره : 1397/11/28
پیش نیاز :

آمادگی جسمانی

وسایل مورد نیاز :

دستکش بوکس - لثه - باند بوکس - کلاه مخصوص - ساق بند - لباس مخصوص

اهداف دوره :

دفاع از خود - به دست آوردن آمادگی جسمانی

مفاد درسی :

نحوه مبارزه - تکنیک های کیک بوکسینگ

آموزش کیک بوکسینگ
محل برگزاری
مدرسان