فرهاد طاوسی

ورزش رزمی
فرهاد طاوسی

تخصص ها: شیهان - دان 7 - کاراته سبک کیو کوشین

مدرسان

فرهاد طاوسی
ورزش رزمی