دوره های آموزشی

دوره مقدماتی راگبی
تاریخ شروع: 1399/5/16

دوره مقدماتی راگبی

تست
تاریخ شروع: 1398/12/21

تست

تست
تاریخ شروع: 1398/12/20

تست

آموزش آنلاین دفاع شخصی
تاریخ شروع: 1398/12/21

آموزش آنلاین دفاع شخصی

روزهای زوج از ساعت 18:00 تا 19:00

چربیسوزی ( ویژه بانوان )
تاریخ شروع: 1398/6/1

چربیسوزی ( ویژه بانوان )

دوره آموزشی یک ماهه، ویژه بانوان می باشد.

بوکس (ویژه بانوان)
تاریخ شروع: 1398/6/1

بوکس (ویژه بانوان)

دوره مقدماتی راگبی
تاریخ شروع: 1399/5/16

دوره مقدماتی راگبی

تست
تاریخ شروع: 1398/12/21

تست

تست
تاریخ شروع: 1398/12/20

تست

آموزش آنلاین دفاع شخصی
تاریخ شروع: 1398/12/21

آموزش آنلاین دفاع شخصی

روزهای زوج از ساعت 18:00 تا 19:00

چربیسوزی ( ویژه بانوان )
تاریخ شروع: 1398/6/1

چربیسوزی ( ویژه بانوان )

دوره آموزشی یک ماهه، ویژه بانوان می باشد.

بوکس (ویژه بانوان)
تاریخ شروع: 1398/6/1

بوکس (ویژه بانوان)