جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1398/6/2

زمان شروع :

10:00

زمان پایان :

11:00

مدرسان :

الهه شاداب نیک

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1398/6/4

زمان شروع :

10:00

زمان پایان :

11:00

مدرسان :

الهه شاداب نیک

جلسه :

3

تاریخ جلسه :

1398/6/6

زمان شروع :

10:00

زمان پایان :

11:00

مدرسان :

الهه شاداب نیک

جلسه :

4

تاریخ جلسه :

1398/6/9

زمان شروع :

10:00

زمان پایان :

11:00

مدرسان :

الهه شاداب نیک

جلسه :

5

تاریخ جلسه :

1398/6/11

زمان شروع :

10:00

زمان پایان :

11:00

مدرسان :

الهه شاداب نیک

جلسه :

6

تاریخ جلسه :

1398/6/13

زمان شروع :

10:00

زمان پایان :

11:00

مدرسان :

الهه شاداب نیک

جلسه :

7

تاریخ جلسه :

1398/6/16

زمان شروع :

10:00

زمان پایان :

11:00

مدرسان :

الهه شاداب نیک

جلسه :

8

تاریخ جلسه :

1398/6/18

زمان شروع :

10:00

زمان پایان :

11:00

مدرسان :

الهه شاداب نیک

جلسه :

9

تاریخ جلسه :

1398/6/20

زمان شروع :

10:00

زمان پایان :

11:00

مدرسان :

الهه شاداب نیک

جلسه :

10

تاریخ جلسه :

1398/6/23

زمان شروع :

10:00

زمان پایان :

11:00

مدرسان :

الهه شاداب نیک

جلسه :

11

تاریخ جلسه :

1398/6/25

زمان شروع :

10:00

زمان پایان :

11:00

مدرسان :

الهه شاداب نیک

جلسه :

12

تاریخ جلسه :

1398/6/27

زمان شروع :

10:00

زمان پایان :

11:00

مدرسان :

الهه شاداب نیک

جلسه :

13

تاریخ جلسه :

1398/6/30

زمان شروع :

10:00

زمان پایان :

11:00

مدرسان :

الهه شاداب نیک