جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/5/16

زمان شروع :

12:30

زمان پایان :

13:00

مدرسان :

فرهاد طاوسی