فرهاد طاوسی

مربی درجه یک و ممتاز کشور
فرهاد طاوسی

تخصص ها: شیهان - دان 7 - کاراته سبک کیو کوشین

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

فرهاد طاوسی
مربی درجه یک و ممتاز کشور